počkejte prosím, zpracovávám data
cs rollup
newsletter newsletter

Aby Vám nic neuniklo - přihlaste se k odběru novinek.

Souhlasím s použitím svých osobních údajů získaných prostřednictvím tohoto webu (htttp://www.comdataczech.cz) za účelem zasílání obchodních sdělení "newsletterů" mé osobě. Tento souhlas uděluji v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 v aktuálním znění a podmínkami poskytování služby a ochrany osobních údajů společností Comdata Czech a.s. dostupných zde. Tento souhlas se vztahuje na společnost Comdata Czech a.s., stejně jako i na další osoby, když souhlas s použitím touto cestou získaných osobních údajů pro marketingové účely může být předán třetím stranám za účelem oslovení.

Zprostředkování pojištění

1. 8. 2021 | Kateřina Kopecká

Společnost Comdata Czech a.s. (dále jen „společnost“ nebo „pojišťovací agent“), jakožto samostatný pojišťovací zprostředkovatel zprostředkovává různé druhy pojištění pro pojišťovny či jiné osoby, se kterými je ve smluvním vztahu. Společnost Comdata Czech a.s. jako samostatný pojišťovací zprostředkovatel – pojišťovací agent (dále jen „Pojišťovací agent“) předkládá v souladu s ustanovením § 88 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění tyto informace:

INFORMACE O POJIŠŤOVACÍM ZPROSTŘEDKOVATELI

1. Identifikace samostatného pojišťovací zprostředkovatele – pojišťovacího agenta
Comdata Czech, a.s.
IČO 26418037, se sídlem V Olšinách 2300/75100 00 Praha 10

Pro kterého poskytovatele vykonáváme zprostředkovatelskou činnost 
Colonnade Insurance S.A., organizační složka 
IČO 04485297, se sídlem Na Pankráci 1683/127, Nusle, 140 00 Praha 4 

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
IČO: 45534306, se sídlem Masarykovo náměstí 1458, 530 02 Pardubice 

(dále jen „Poskytovatel“)

Pojišťovací agent nemá přímý či nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu poskytovatele a ani naopak poskytovatel (popř. osoba, která poskytovatele ovládá) nemá přímý či nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu pojišťovacího agenta. 

3. Kde a jak si můžete ověřit naše oprávnění k činnosti pojišťovacího zprostředkovatele 
Jako pojišťovací agent jsme evidováni v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném Českou národní bankou. Registr je veřejně přístupný na webových stránkách České národní banky http://www.cnb.cz/cnb/jerrs. V tomto registru naleznete taky přehled všech pojišťoven, pro které zprostředkováváme pojištění.

4. Kdo nás za zprostředkování pojištění platí 
Vy nám za zprostředkování pojištění neplatíte, za naši činnost jsme odměňováni pouze poskytovatelem, a to v souladu s podmínkami sjednanými s Poskytovatelem v uzavřené smlouvě. 

5. Jaký je postup v případě stížnosti 
V případě stížnosti na činnost naší společnosti postupujte dle pokynů, které naleznete níže. K závaznému a nezávislému rozhodování sporů mimosoudní cestou je možné využít příslušného Finančního arbitra České republiky (www.finarbitr.cz), soudní cestou pak příslušný soud České republiky. 

6. Kdo na nás dohlíží 
Jako samostatný zprostředkovatel podléháme dohledu České národní banky (www.cnb.cz). 
 

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

V případě nespokojenosti klienta, popř. jiné oprávněné osoby s postupem společnosti Comdata Czech a.s. či jejího zaměstnance při sjednávání pojištění má dotčená osoba právo na podání stížnosti. Stížnost může podat každá osoba, která se domnívá, že se společnost vůči ní dopustila porušení své zákonné nebo smluvně stanovené povinnosti, že jednání zaměstnance společnosti nebylo vhodné nebo přiměřené situaci, nebo v případě, že upozorňuje na nedostatky v činnosti společnosti či poskytovatele, pro kterého společnost pojištění zprostředkovává, či na možnost zlepšení činnosti či zkvalitnění poskytovaných služeb. 

1. Stížnost lze podat písemně, a to prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla společnosti nebo v elektronické podobě na emailovou adresu pojisteni@comdataczech.cz. Stížnost musí obsahovat následující údaje:
• identifikační údaje klienta případně jeho zástupce (jméno, příjmení, datum narození a bydliště),
• kontaktní údaje klienta (korespondenční adresa, telefon, email),
• předmět stížnosti – čeho se stížnost týká, co je společnosti vytýkáno, apod. (včetně čísla smlouvy uzavřené klientem, pokud taková smlouva byla uzavřena). 
• časové údaje – datum a čas, kdy mělo dojít k událostem, jež jsou předmětem podání, 
• údaje o osobách – jména a příjmení či jiné informace k určení všech osob jednajících v předmětu podání jménem, respektive v zastoupení společnosti i klienta, 
• další významné skutečnosti – všechny ostatní relevantní skutečnosti a okolnosti týkající se předmětu podání
• požadovaný způsob vyřízení stížnosti

2. Ke stížnosti se doporučuje přiložit následující dokumenty: 
• kopie listiny, kterých se klient dovolává
• plnou moc poskytnutou klientem, vyřizuje-li stížnost osoba odlišná od klienta.

3. Při vyřizování stížnosti společnost postupuje podle platných právních předpisů, smluvních ujednání a interních předpisů společnosti. 

4. Lhůta pro vyřízení stížnosti činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení společnosti. 
Nebude-li možné stížnost vyřídit ve stanoveném termínu, bude klient informován o předpokládané délce trvání vyřízení stížnosti. 

5. Společnost informuje klienta o způsobu vyřízení stížnosti formou, v jaké byla podána stížnost, a to na adresu klienta, kterou klient uvedl, resp. kterou má společnost k dispozici. 

6. Společnost stížnosti vyhoví, pokud je opodstatněná, v ostatních případech stížnosti nevyhoví. Stížnosti se nevyhoví také tehdy (i) pokud ji podala osoba k tomu neoprávněná, (ii) nelze-li určit, kdo stížnost podává, nebylo-li podání stížnosti na výzvu v přiměřené lhůtě doplněno či opraveno, (iii) jedná-li se o opakovanou stížnost téhož klienta ve stejné věci nebo byla-li již stížnost dříve vyřešena. 

7. Bude-li stížnost vyhodnocena jako opodstatněná, oznámení o jejím vyřízení musí obsahovat informace o způsobu nápravy a odstranění nedostatků. Nebude-li stížnosti vyhověno, oznámení o její vyřízení musí obsahovat odůvodnění. 

8. Klient může dále podat stížnost u České národní banky nebo u již uzavřené smlouvy využít možnost mimosoudního řešení sporů prostřednictvím finančního arbitra.

Provozovatelem webu je společnost Comdata Czech a.s., která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýze návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy. Více informací naleznete zde:

Přizpůsobit cookies
Odmítnout vše
Přijmout vše