Zprostředkování pojištění

 • Společnost Comdata Czech a.s. (dále jen „společnost“) zprostředkovává různé druhy pojištění pro pojišťovny, se kterými je ve smluvním vztahu.

  V případě nespokojenosti klienta s postupem společnosti při sjednávání pojištění má dotčený klient právo na podání stížnosti. Stížnost může podat každý klient, který se domnívá, že se společnost vůči němu dopustila porušení své zákonné nebo smluvně stanovené povinnosti, že jednání zaměstnance společnosti nebylo vhodné nebo přiměřené situaci, nebo v případě, že upozorňuje na nedostatky v činnosti společnosti či pojišťovny, pro kterou společnost pojištění zprostředkovává, či na možnost zlepšení činnosti či zkvalitnění poskytovaných služeb.

  1. Before
  2. After

Níže naleznete informace k postupu při podávání takové stížnosti:

 1. Stížnost lze podat písemně, a to prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla společnosti nebo v elektronické podobě na emailovou adresu pojisteni@comdataczech.cz. Stížnost musí obsahovat následující údaje:
 • identifikační údaje klienta případně jeho zástupce (jméno, příjmení, datum narození a bydliště),
 • kontaktní údaje klienta (korespondenční adresa, telefon, email),
 • předmět stížnosti – čeho se stížnost týká, co je společnosti vytýkáno, apod. (včetně čísla smlouvy uzavřené klientem, pokud taková smlouva byla uzavřena).
 • časové údaje – datum a čas, kdy mělo dojít k událostem, jež jsou předmětem podání,
 • údaje o osobách – jména a příjmení či jiné informace k určení všech osob jednajících v předmětu podání jménem, respektive v zastoupení společnosti i klienta,
 • další významné skutečnosti – všechny ostatní relevantní skutečnosti a okolnosti týkající se předmětu podání.
 • požadovaný způsob vyřízení stížnosti.

Ke stížnosti se doporučuje přiložit následující dokumenty:

 • kopie listiny, kterých se klient dovolává
 • plnou moc poskytnutou klientem, vyřizuje-li stížnost osoba odlišná od klienta
 1. Při vyřizování stížnosti společnost postupuje podle platných právních předpisů, smluvních ujednání a interních předpisů společnosti.
 2. Lhůta pro vyřízení stížnosti činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení společnosti. Nebude-li možné stížnost vyřídit ve stanoveném termínu, bude klient informován o předpokládané délce trvání vyřízení stížnosti.
 3. Společnost informuje klienta o způsobu vyřízení stížnosti formou, v jaké byla podána stížnost, a to na adresu klienta, kterou klient uvedl, resp. kterou má společnost k dispozici.
 4. Společnost stížnosti vyhoví, pokud je opodstatněná, v ostatních případech stížnosti nevyhoví. Stížnosti se nevyhoví také tehdy (i) pokud ji podala osoba k tomu neoprávněná, (ii) nelze-li určit, kdo stížnost podává, (iii) nebylo-li podání stížnosti na výzvu v přiměřené lhůtě doplněno či opraveno, (iv) jedná-li se o opakovanou stížnost téhož klienta ve stejné věci nebo byla-li již stížnost dříve vyřešena.
 5. Bude-li stížnost vyhodnocena jako opodstatněná, oznámení o jejím vyřízení musí obsahovat informace o způsobu nápravy a odstranění nedostatků.
 6. Nebude-li stížnosti vyhověno, oznámení o její vyřízení musí obsahovat odůvodnění.
 7. Klient může dále podat stížnost u České národní banky nebo u již uzavřené smlouvy využít možnost mimosoudního řešení sporů prostřednictvím finančního arbitra.